Prawo kanonizacyjne wed»ug ustawodawstwa Jana Paw»a II (Il Diritto di canonizzazione secondo Giovanni Paolo II), Lublin - Sandomierz, 1997, p. 624.